Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

  
1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je Mgr. Jana Mladá – KoučMed, IČO: 46408142, so sídlom Hanulova 8, 84101 Bratislava, zapísaná v živnostenskom registri č. 110-209574 Obv.úradu Bratislava, odbor živnost.podnikania 1-2011/50364-2 (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje na správcu:
adresa: Hanulova 8, 84101 Bratislava
email: jana.mlada@koucmed.sk
telefón: 0944581222

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, či sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


 II. Prečo spracúvam osobné údaje

Spracúvanie osobných údajov je z mojej strany nevyhnutné najmä preto, aby som mohla:

  • poskytnúť svoje služby ako kouč a terapeut.  služby lužby a vykonávať advokátske povolanie;
  • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti.
  •  

III.  Ako a aké o Vás získavam osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavam priamo od Vás, tým, že ma kontaktujete mailom alebo telefonicky, alebo cez kontaktný, či objednávkový formulár na mojom webe. Najčastejšie sú to tieto osobné údaje:

  • Meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • poštová adresa
  • telefón
     

III. Aký je zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a mnou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a mnou, ktorá vznikla na základe objednávky mojich služieb;
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

 3. Z mojej strany ako správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Ako dlho uchovávam Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávam len na čas nevyhnutne potrebný:

• po dobu 1 rok po skončení zmluvného vzťahu založenom na objednávke z nejakých mojich služieb.
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov osobné údaje vymažem.

V. Komu poskytujem osobné údaje (subdodávatelia)

Vaše osobné údaje môžem poskytnúť jedine osobám, ktoré pre mňa zaisťujú služby ako prevádzkovanie e-shopu a marketingové služby.  

Nemám v úmysle odovzdať osobné údaje do krajín mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.


VI. Aké sú Vaše práva


1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.


VII. Ako zabezpečujem osobné údaje

1. Prehlasujem, že som prijala všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Prijala som technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä antivírusová ochrana, heslá, https režim atď.
3. Prehlasujem, že k osobným údajom majú prístup iba mnou poverenej osoby (momentálne žiadna taká neexistuje).

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Ako správca som oprávnená tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejním na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašlem novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste mi poskytli.
 


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Scroll to Top